Polityka prywatności

Państwa prywatność oraz poufność danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo danych oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa stworzona została niniejsza polityka prywatności, w której znajdą Państwo niezbędne informacje, w tym szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

Dla ujednolicenia znaczenia niektórych terminów i bardziej czytelnej edycji tekstu, zwroty i wyrażenia poniżej podane mają następujące znaczenie w niniejszej Polityce.

– Administrator – oznacza podmiot prowadzący Serwis, tj. EndoMe Sp. z o. o.
ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa NIP: 5252837639, a także oznacza administratora danych osobowych, a więc podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

– Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

– Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

– RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

– Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://endome.pl

– Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

– Współadministratorzy — co najmniej dwóch administratorów danych osobowych (w rozumieniu art. 4  pkt 7 RODO), którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

1.1. Administrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych stosuje odpowiednie środki techniczne, które mają na celu zapobieganie pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych pozyskanych przez Serwis oraz przesyłanych przez formularze kontaktowe dostępne na stronie, w tym bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po dwóch elementach — ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

1.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora. 

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystając z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tzn. jeśli nie korzystają Państwo z formularzy kontaktowych oraz nie zapisują do newslettera lub w inny sposób nie przekazują nam Państwo informacji, zbieramy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Szczegółowe informacje dotyczące celów i podstaw przetwarzania danych osobowych znajdują się poniżej.

KORZYSTANIE Z SERWISU

2.1. Dane osobowe Użytkowników, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnie działających technologii, przetwarzane są przez Administratora:

 1. a) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
 2. b) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw; 

2.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (programie służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zgromadzone tak dane są wykorzystywane przede wszystkim do celów administrowania Serwisem. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem. 

KONTAKT

2.3. W Serwisie zapewniono możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą umieszczonych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych, co jest niezbędne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

2.4. Dane osobowe są przetwarzane:

 1. by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują za pomocą formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

NEWSLETTER

2.5. Administrator może prowadzić wysyłkę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu możliwości wysłania newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem takiej możliwości. 

2.6. Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności newsletterów, publikacji Administratora informujących o działalności i zakresie usług oraz oferowania produktów i usług — podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

2.7. Informacje handlowe będą przesyłane wyłącznie osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w myśl art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych, wycofania zgody na otrzymywanie takich informacji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 1. FILMY WIDEO — YOUTUBE

3.1. Nasz Serwis może wykorzystywać funkcję wyświetlania i odtwarzania filmów wideo od dostawcy “YouTube”, który należy do Google Irleand Limited.

3.2. Dla zapewnienia Państwa prywatności, wykorzystywany jest przez nas tryb rozszerzonej prywatności, który według dostawcy nie inicjuje przechowywania informacji o użytkowniku, dopóki plik wideo nie zostanie odtworzony. W przypadku rozpoczęcia odtwarzania wbudowanych filmów wideo z YouTube, operator używa plików cookie “YouTube” do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników. Zgodnie z informacjami dostawcy, służą one między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania nadużyciom. 

3.3. Po zalogowaniu się na konto Google, Państwa informacje będą bezpośrednio powiązane z Państwa kontem po kliknięciu na wideo. Aby dane nie były wykorzystywane, należy wylogować się przed naciśnięciem przycisku. Google zapisuje Państwa dane (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w formie profili użytkowych i ocenia je. Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadnionego interesu Google, polegającego przede wszystkim na zamieszczaniu spersonalizowanych reklam i badaniu rynku. Przysługuje Państwu sprzeciw wobec tworzenia profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa konieczne jest skontaktowanie się z Google, jako administratorem portalu YouTube.

 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

4.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

4.2. Klauzula informacyjna oraz informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited znajdują się pod tym linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation .

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

5.2. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi.

5.3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

5.4. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie ma wpływu na legalność wcześniej dokonanego przetwarzania danych na tej podstawie.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem (biuro@lukasiuk.eu) W zakresie plików cookies, które wymagają zgody, jej wycofanie możliwe jest poprzez funkcjonalność oferowaną w Serwisie.

6.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). 

 1. ODBIORCY DANYCH

7.1. W związku z realizacją usług, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną (m. in. hosting, obsługa IT), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), kancelariom prawnym oraz podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, a także powiązanym z Administratorem.

7.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

8.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator co do zasady nie przekazuje Danych osobowych poza EOG.

8.2 Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Odbywa się to tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

9.1. W razie chęci kontaktu z Administratorem, możliwy jest on poprzez e-mail: info@endome.pl lub na adres korespondencyjny: ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa. 

9.2. Możliwe jest również skontaktowanie się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://endome.pl/kontakt/ 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

Na wszystkie konsultacje

-10%

do 9 czerwca