Szukaj
Close this search box.
Szukaj

Do 9 czerwca -10% na wszystkie konsultacje z kuponem ENDOMEET

Do 9 czerwca -10% na wszystkie konsultacje z kuponem ENDOMEET

Regulamin Warsztatów Dietetycznych EndoMe

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

Administrator/Organizator – EndoMe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-031) przy ulicy Bieniewickiej 26, 01-632 Warszawa, NIP 5252837639, REGON: 387152750,, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862196, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, wpłaconym w całości – właściciel i administrator strony www.endome.pl i organizator warsztatów. Usługodawca nie prowadzi podmiotu leczniczego ani działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.

Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod domeną internetową www.endome.pl, stanowiący platformę internetową (treści cyfrowe zawierające aplikację o głównych funkcjonalnościach Serwisu), na którą składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym wyraźnie określone usługi płatne polegające na możliwości złożenia zamówienia na udział w Warsztatach;

Formularz – dostępna w Serwisie strona www, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje zamówienia na udział w Warsztatach podając wymagane oraz ewentualnie fakultatywne dane;

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zamówienia na udział w Warsztatach;

Uczestnik – Użytkownik i/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Warsztatach i/lub która faktycznie bierze udział w Warsztatach;

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją wskazaną w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zamówienia na udział w Warsztatach;

Umowa/Umowa na Warsztaty – umowa zawarta między Użytkownikiem a Administratorem, w ramach której Użytkownik nabywa prawo do udziału w Warsztatach;

Regulamin – niniejszy Regulamin Warsztatów Dietetycznych EndoMe;

Warsztaty/Usługa – aktywność organizowana przez Administratora, polegająca na uczestnictwie Uczestnika w warsztatach kulinarnych według programu i na warunkach określonych w Serwisie;

Cennik – cennik udziału w danych Warsztatach wskazany przez Organizatora w Serwisie lub podany przez Organizatora;

Polityka Prywatności – oznacza dokument dostępny w Serwisie, określający zakres oraz sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników i Uczestników, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa oraz obowiązki jego Użytkowników i Administratora, zawierania i rozwiązywania Umów, zasady organizacji i uczestnictwa w Warsztatach, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym zainteresowana udziałem w Warsztatach, ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych w zakładce „Kontakt” Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, w tym do Użytkowników zawierających Umowę na Warsztaty, jak również do Uczestników Warsztatów – chyba, że udział w danym Warsztacie uregulowany jest odrębnym regulaminem, o czym każdorazowo Administrator informuje jego uczestników. Administrator udostępnia Regulamin nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed złożeniem zamówienia na udział w Warsztatach każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on dokonać zamówienia na udział w Warsztatach ani wziąć udziału w Warsztatach. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z jego zawartości posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika zamówienia na udział w Warsztatach.
 6. Każdy Użytkownik jak i osoba korzystająca z Serwisu obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym ingerowanie w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp., jak również korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty, etc.
 7. Poszczególne elementy Serwisu, w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i bazy danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu lub w sposób wyraźnie dopuszczający do takiego wykorzystywania przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Administrator dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 9. Administrator dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów lub Przedsiębiorców wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być czasowo wyłączane lub ograniczane, jak również, że sposób korzystania z nich może się zmieniać, przy czym zmiany takie nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu.
 11. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania.
 12. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do informacji, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesującej informacji, nawiązywania kontaktu z Administratorem, a w szczególności składania zamówień na udział w Warsztatach.
 13. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 14. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pośrednictwem Formularza za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonych Warsztatów, na warunkach podanych w informacji o tych Warsztatach.
 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385¹ do 385³), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, a które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 16. W przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Użytkownika będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 2. a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;

b)przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, obsługującej język oprogramowania JavaScript;

 1. c) posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);

d)Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash;

 1. e) włączona obsługa Cookies, JavaScript.
 2. W przypadku niespełniania przez urządzenie osoby korzystającej z Serwisu wymagań technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
 3. Administrator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik korzystający z Serwisu ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet)

§ 4 ZAWARCIE UMOWY NA WARSZTATY

 1. Zainteresowane udziałem w Warsztatach osoby mają możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza dostępnego w Serwisie. Użytkownik dokonuje zakupu miejsca/miejsc na Warsztatach (wskazując ilość osób zgłaszanych przez niego na Warsztaty) poprzez wybranie tematu i daty Warsztatów, wypełnienie Formularza znajdującego się w Serwisie oraz wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem Warsztatów.
 2. Użytkownik dokonuje płatności w sposób wskazany w opisie warsztatów. Użytkownik, który dokonał zamówienia, jest informowany o przyjęciu zapisu poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia.
 3. Aby Użytkownik (oraz osoby przez niego zgłoszone) mógł wziąć udział w Warsztatach musi wypełnić Formularz i dokonać zapłaty za wybrane Warsztaty co najmniej 3 (trzy) dni przed ich rozpoczęciem, przy czym liczy się data potwierdzenia dokonania transakcji.
 4. Z chwilą zapłaty za zamówione Warsztaty dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem. Zawarcie Umowy odbywa się poprzez sieć Internet, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz – w przypadku, gdy Użytkownik składający zamówienie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 ust. 16 – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Konsument oraz Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust. 16, składający zamówienie na Warsztaty jest uprawniony do złożenia Organizatorowi żądania rozpoczęcia świadczenia usług przez Organizatora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 3 poniżej.
 5. Zawarta na podstawie Regulaminu Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację Warsztatów przez Organizatora, zakupionych przez Użytkownika.
 6. Użytkownik, który dokonał zakupu Warsztatów za pośrednictwem Serwisu jest informowany o przyjęciu zapisu na Warsztaty informacją mailową na adres wskazany w Formularzu.
 7. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika (oraz Uczestników) podanych przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia oraz w ramach udziału w Warsztatach są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie zamówienia Użytkownika od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Administratora o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
 8. Organizator jest uprawniony do odwołania, zmiany programu, osób przeprowadzających Warsztaty, terminu i/lub miejsca, w którym odbywają się dane Warsztaty, w szczególności w razie zaistnienia przyczyn losowych lub mających charakter siły wyższej. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną lub telefoniczną, a w przypadku odwołania Warsztatów – o ile to możliwe – zaproponuje inny termin Warsztatów lub inne Warsztaty. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika którejkolwiek z w/w zmian dotyczących danych Warsztatów lub braku akceptacji innego terminu Warsztatów lub innych Warsztatów, Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za zamówienie – Organizator zwróci Użytkownikowi opłaconą należność za zamówienie w terminie do 14 (czternastu) dni od odstąpienia od Umowy.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika adresu e-mail/numeru telefonu oraz pozostałych danych kontaktowych do komunikacji z Użytkownikiem i/lub Uczestnikiem Warsztatów w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia lub udziału w Warsztatach.
 10. Umowa jest zawierana na czas określony równy do czasu zakończenia Warsztatów wybranych przez Użytkownika w zamówieniu. Jest to jednocześnie minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z Umowy.
 11. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§ 5 CENNIK ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Cena Warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości Uczestników przy opisie danych Warsztatów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach obejmuje:
 • zajęcia grupowe z prowadzącym ekspertem;
 • wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach;
 • korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w Warsztatach;
 • udostepnienie fartucha kuchennego na czas zajęć;
 • napoje i poczęstunek do spożywania podczas Warsztatów;
 • materiały edukacyjne drukowane i w formie elektronicznej udostępniane w trakcie i po Warsztatach;
 • pojemniki na wynos na potrawy przygotowywane podczas Warsztatów.

Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia, itp. Użytkownik/Uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie danych Warsztatów przedstawionej przez Organizatora.

 1. Ceny zawarte w Cenniku i podawane w ogłoszeniach o danych Warsztatach są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości.
 2. Po odnotowaniu potwierdzenia wpłaty, Administrator wystawi Zamawiającemu dokument sprzedaży (rachunek lub wedle życzenia fakturę VAT) z użyciem danych Użytkownika podanych przez niego w czasie składania zamówienia.
 3. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Administratora za złożone zamówione w terminie 3 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika, w tym do wprowadzania zmian w zakresie ceny Warsztatów, jak również do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz udzielania rabatów i zniżek. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Użytkownika zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 5. Promocje organizowane przez Administratora, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne tego typu akcje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Serwisie nie stanowią inaczej.

§ 6 ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

 1. Warsztaty odbywają się w miejscu wskazanym w opisie Warsztatów. W trakcie trwania Warsztatów, na terenie gdzie Warsztaty są prowadzone mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy (którzy opłacili udział w Warsztatach).
 2. Na miejsce Warsztatów Uczestnik dojeżdża we własnym zakresie i na własny koszt. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania Warsztatów (chyba, że w ofercie danych Warsztatów lub w informacjach dostępnych w Serwisie dotyczących danych Warsztatów wyraźnie wskazano inaczej).
 3. Warsztaty odbywają się w języku polskim, chyba że w ofercie danych Warsztatów lub w informacjach dostępnych w Serwisie dotyczących danych Warsztatów wyraźnie wskazano inaczej. 
 4. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona i każdorazowo określana przez Organizatora.
 5. Czas trwania Warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie konkretnych Warsztatów na stronach Serwisu. W szczególnych okolicznościach, Organizator lub prowadzący Warsztaty, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Warsztatów, w szczególności żeby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę lub za zgodą Uczestników, Organizator lub prowadzący Warsztaty może także skrócić czas trwania Warsztatów, bądź zmienić ich program.
 6. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną kilka osób wskazanych w opisie Warsztatów.
 7. W Warsztatach brać mogą udział osoby pełnoletnie jak również – o ile w ogłoszeniu o danych Warsztatach nie wskazano inaczej – małoletni, którzy ukończyli 15 rok życia, ale wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność swoich opiekunów prawnych, przy czym małoletni muszą być przez cały czas trwania Warsztatów pod opieką ich opiekunów.
 8. Organizator informuje, że dokonuje wszelkich starań aby do przygotowania potraw na Warsztatach wykorzystywane były produkty, które nie wywołują reakcji alergicznych u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). W celu zapewnienia penego bezpieczeństwa Uczestnik powinien poinformować Organizatora o produktach, na które jest uczulony. Ponadto każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę i we własnym zakresie dokonać oceny, w tym po ewentualnej konsultacji lekarskiej, czy może wziąć udział w Warsztatach. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z prowadzącym Warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie Warsztatów program nie zawiera szczegółowego opisu wszystkich składników wykorzystywanych do przygotowania potraw, a dokładne informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem: info@endome.pl.
 9. Uczestnik nie może korzystać podczas Warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Warsztatów podstawowych zasad higieny.
 11. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie do weryfikacji swojego stanu zdrowia i w szczególności skonsultowania swojego udziału w Warsztatach z lekarzem przed skorzystaniem z oferty Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest zgłaszać Organizatorowi wszelkie przeciwwskazania do udziału w Warsztatach jeszcze przed przystąpieniem do Warsztatów, w tym w szczególności przeciwwskazania o charakterze zdrowotnym, jak również poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i innych przeciwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla zdrowia jego lub innych Uczestników podczas Warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 12. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych Warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych Warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować Organizatora drogą e-mailową, na adres info@endome.pl, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w Warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 13. Nieobecność Uczestnika na Warsztatach nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty 100% ceny Warsztatów za tego Uczestnika, zaś w razie już dokonania opłaty – nie podlega ona zwrotowi, poza wyraźnie odmiennie określonymi w niniejszym Regulaminie lub przepisami prawa sytuacjami.
 14. Warsztaty są połączeniem teorii na temat zdrowej diety i jej praktycznego wykorzystania. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy na temat diety przeciwzapalnej w endometriozie oraz praktycznych wskazówek dotyczących przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników ani nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką danych Warsztatów, zaś Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, wiedzy i materiałów, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami lub zaleceniami Organizatora lub prowadzącego Warsztaty.
 15. Uczestnik Warsztatów oświadcza, że nie będzie fotografować/nagrywać warsztatów, w celu reprodukowania, utrwalania lub rozpowszechniania powstałych zdjęć/filmów w jakikolwiek sposób lub formie (w tym w jakichkolwiek komercyjnych celach) – Organizator wyraża zgodę jedynie na wykorzystanie takich ew. zdjęć czy filmów, wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego Uczestników/dla prywatnego użytku Uczestników. Wszystkie materiały przekazane przez Organizatora lub osoby prowadzące Warsztaty stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz są udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego i w celu udziału w Warsztatach. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych stosownymi przepisami prawa, materiały te nie mogą być przedmiotem obrotu przez Uczestników, w tym sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie.
 16. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom lub Organizatorowi, powstałe z jego winy, w szczególności które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 17. Organizator i/lub jego upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie Warsztatów za zwrotem wpłaconych przez Użytkownika za udział tego Uczestnika pieniędzy proporcjonalnie potrąconych o wartość częściowego udziału w Warsztatach, w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu bądź nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, w tym sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym lub zasadami współżycia społecznego, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, środków odurzających, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg lub realizację programu Warsztatów.
 18. Organizator oraz osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do dokonywania dokumentacji fotograficznej oraz multimedialnej Warsztatów, w tym do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z Warsztatami. Uczestnik Warsztatów oświadcza, że wyraża zgodę na bezpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, utrwalanie i wykorzystywanie ich wizerunków/artystycznego wykonania oraz głosów utrwalonych w ramach Warsztatów, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejsze wykorzystywanie (w tym publikację, emisję, wyświetlanie, itp.) zdjęć, nagrań audio/video z Warsztatów, w szczególności w celach informujących o Warsztatach, jak również w celach promocyjnych i reklamowych, Warsztatów, Organizatora oraz jego usług, a ponadto upoważnionych przez Organizatora osób trzecich – jednocześnie akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik upoważnia Organizatora do udzielenia w/w praw/uprawnień, na rzecz wybranych przez Organizatora osób trzecich. Dodatkowo i niezależnie od w/w uprawnienia Organizatora, Uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 19. Każdy Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REZYGNACJA Z WARSZTATÓW

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem, składający zamówienie na udział w Warsztatach ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Administratorem w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w ust. 8 poniżej. Oświadczenie Konsument może złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: info@endome.pl. W treści oświadczenia należy wskazać imię i nazwisko odstępującego, datę zakupu Warsztatów (zawarcia Umowy), ewentualnie adresu e-mail podanego podczas składania zamówienia oraz numer konta bankowego na jaki ma zostać zwrócona opłata, jeżeli opłata ma być zwrócona na konto bankowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, a uiszczona przez niego opłata ulega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od Umowy (tj. wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w sytuacji, gdy Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Potwierdzenie zawarcia Umowy oraz potwierdzenie informacji o utracie prawa odstąpienia od Umowy zostanie przesłane do Użytkownika pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu.
 5. Niezależnie od postanowień ust. 1-4 powyżej, Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji Użytkownika z zamówionych Warsztatów (lub uczestnictwa wybranych przez Użytkownika Uczestników tych Warsztatów) w terminie do 4 (czterech) dni przed rozpoczęciem Warsztatów. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: info@endome.pl. W przypadku nieobecności na Warsztatach Uczestnika/Uczestników zgłoszonych przez Użytkownika bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji zgodnie ze zdaniem poprzednim lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Warsztatach po upływie w/w terminu, Organizator – z zastrzeżeniem postanowień ust. 1-4 powyżej – zachowuje prawo zatrzymania pełnego wynagrodzenia za nieobecnych na Warsztatach Uczestników. W przypadku zgłoszenia prawidłowej rezygnacji z udziału w Warsztatach, Organizator zwraca Użytkownikowi całą uiszczoną przez niego opłatę (lub proporcjonalną – w stosunku do wskazanych przez Użytkownika nieobecnych Uczestników), niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Organizatora o rezygnacji.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tj. Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust. 16. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe podane przez Użytkownika, w szczególności imię, nazwisko, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, jest EndoMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-031) przy ulicy Bieniewickiej 26, 01-632 Warszawa, NIP 5252837639, REGON: 387152750,, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862196, e-mail: info@endome.pl
 3. Dane Użytkowników przetwarzane są na następującej podstawie prawnej:
 • świadczenie usługi na podstawie Regulaminu;
 • wykonania Umowy;
 • wyrażona przez Użytkownika zgoda;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora.
 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych, zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie

§ 9 REKLAMACJE

 1. Reklamacje, dotyczące w szczególności funkcjonowania Serwisu oraz sposobu realizacji Umowy, w tym samych Warsztatów, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail info@endome.pl w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik/Uczestnik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Administratora terminie i zakresie. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia w sytuacji wskazanej w zdaniu wcześniejszym i wysłane na adres e-mail zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu e-mail. Jeżeli w ciągu 14 dni Administrator nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 3. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika/Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Użytkownik/Uczestnik, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem umowy;
 3. b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
 4. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.
 6. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

§ 11 ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu i rozszerzanie zakresu Usług, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników poprzez informację na stronie startowej Serwisu w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. W przypadku gdy Użytkownik zawarł z Administratorem Umowę do tej Umowy zastosowanie mieć będą postanowienia dotychczasowego Regulaminu.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 ust. 16, wynikające z niniejszego Regulaminu rozpoznawane będą przez odpowiedni polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora. 
 3. Administrator dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, przy czym Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10. 2023 roku.

 

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

        (Miejscowość)……………………………….., (data) …………………………. r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………….., niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie, dokonywania dokumentacji fotograficznej oraz multimedialnej oraz wykorzystywanie powstałych filmów oraz zdjęć, zawierających m.in. mój głos, wypowiedzi oraz wizerunek/artystyczne wykonanie, przez Monuments Games Sp. z o.o. (Spółka) oraz upoważnione przez nią osoby trzecie, utrwalonych w ramach warsztatów z moim udziałem, organizowanych przez Spółkę w Warszawie w dniu …………………………………………………    (Warsztaty) – jednocześnie upoważniam Spółkę do udzielenia określonych w niniejszym Oświadczeniu  praw/uprawnień, na rzecz wybranych przez Spółkę osób trzecich. Upoważnienie, o którym mowa powyżej obejmuje w szczególności uprawnienie do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z Warsztatami, a także wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystanie z w/w głosu, wypowiedzi oraz wizerunku/artystycznego wykonania utrwalonych w ramach Warsztatów – w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę oraz upoważnione przez nią osoby trzecie (w tym w celu reklamy i promocji Warsztatów, Spółki, w/w osób oraz ich usług i produktów), w szczególności poprzez publikację zdjęć i/lub filmów w dowolnych fragmentach w periodykach i innych materiałach prasowych wydawanych w Polsce oraz za granicą przez Spółkę oraz upoważnione przez nią osoby trzecie i umieszczanie zdjęć i/lub filmów na wybranych przez Spółkę/w/w osoby stronach internetowych, w tym w serwisach społecznościowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

…………………………………………………

(podpis składającego oświadczenie)

Na wszystkie konsultacje

-10%

do 9 czerwca